Wycinka drzew na działce rolnej – poradnik czy i kiedy można wyciąć drzewo

Written by

wycinka drzew na działce rolnej

Ustawa o ochronie przyrody określa, w jakich sytuacjach można, a w jakich nie należy przeprowadzać wycinki drzew i krzewów. O ile w przypadków osób fizycznych, chcących usuwać drzewa na własnej posesji, sprawa jest dość prosta, o tyle liczne wątpliwości budzi ta kwestia w kontekście prowadzenia działalności rolniczej. Jeżeli więc posiadasz grunty rolne i zastanawiasz się, jakie są zasady dotyczące wycinki drzew, przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik. Dzięki niemu dowiesz się, w jakich przypadkach masz obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcia drzewa, a kiedy nie będzie to konieczne. Zapraszamy!

Wycinka drzew na działce rolnej – kiedy możesz wyciąć drzewo lub krzew bez pozwolenia?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w art. 83 ustawy o ochronie przyrody. Wyczytamy z niej, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości (za zgodą właściciela tej nieruchomości) albo urządzeń (o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny), o ile drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Dotyczy to osób fizycznych, które usuwają drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę fakt, że rolnik jest osobą fizyczną, ale działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza, niezbędne okaże się dokonanie indywidualnej oceny, czy potrzebne będzie uzyskanie wymaganego zezwolenia.

Istnieje kilka przypadków, w których wycinka drzew i krzewów z gruntów rolnych nie wymaga pozwolenia, a jedynie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w urzędzie gminy. Mowa tu o sytuacji, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Co więcej, zgodnie z art. 83f ochrony przyrody nie ma konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew na gruntach rolnych w przypadku:

 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty.

Wycinanie drzew na działce rolnej a przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

Jednym z wyjątków dotyczących gruntów rolnych, dzięki któremu możliwe jest wycięcie drzew i krzewów bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia, jest usuwanie drzew w celu przywrócenia gruntu rolnego do użytkowania rolniczego. Taka regulacja ma na celu umożliwienie gospodarowania na gruntach rolnych, które były nieużytkowane i zarosły drzewami, co uniemożliwia efektywne prowadzenie działalności.

Warto jednak pamiętać, że usunięcie drzewa w celu przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego jest możliwe, gdy wycinka jest prowadzona na użytkach rolnych, do których zaliczamy: grunty orne (R), sady (S), łąki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane (Br), grunty pod stawami (Wsr), grunty pod rowami (W) i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr). W przypadku usuwania drzew z gruntów rolnych będących nieużytkami albo drzew rosnących na gruntach leśnychbędących gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi (Lz) konieczne będzie wydanie zezwolenia.

Jak uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów? Złóż wniosek do prezydenta miasta, wójta lub burmistrza

Jeżeli zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia Cię nie dotyczy, musisz złożyć stosowny wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Powinny się w nim znaleźć między innymi Twoje dane, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, nazwa gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, miejsce, przyczyna i termin wycinki oraz niezbędne rysunki i mapy.

Po więcej informacji dotyczących wycinki drzew, robót ziemnych lub innych naszych usług zapraszamy na naszego bloga gdzie w sposób szczegółowy i prosty przedstawiamy poszczególne aspekty związane z naszymi działaniami. 


A jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z usunięciem drzewa albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie? Zapraszamy do kontaktu! Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci pozbyć się drzewa lub krzewu, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 9 kwietnia, 2024