Zezwolenie na wycinkę drzewa 2023/2024 krok po kroku

Written by

zezwolenie na wycinkę

Zezwolenie na usunięcie drzewa nie jest potrzebne w każdym przypadku. Właściciele i zarządcy nieruchomości w wielu sytuacjach mogą wyciąć drzewo lub krzew bez składania wniosku o wydanie zezwolenia. Warto jednak dowiedzieć się, kiedy jest to możliwe, a kiedy do usunięcia drzewa lub krzewu niezbędne będzie złożenie wniosku do urzędu. Przyjrzyjmy się więc, jak w praktyce wygląda cała procedura i kiery wydanie zezwolenia na usunięcie drzew okaże się konieczne.

Kiedy nie potrzeba pozwolenia na wycinkę drzew?

Istnieje wiele przypadków, gdy wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest potrzebny. Okazuje się bowiem, że w wielu sytuacjach wystarczy samo zgłoszenie – szczegóły w tej kwestii reguluje ustawa o ochronie przyrody.

Zgłoszeniu wystarczy, jeżeli obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm od ziemi przekracza określone wartości. Mowa tu o:

 • 80 cm, w przypadku takich drzew, jak topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty;
 • 65 cm, w przypadku takich drzew, jak kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny;
 • 50 cm, w przypadku pozostałych gatunków lub odmian drzew.

Nazwa gatunku drzewa ma więc kluczowe znaczenie. Jeżeli wartości te są większe, niezbędne okaże się złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

Co można wyciąć bez zezwolenia?

Uzyskanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów należących do właściciela danej nieruchomości nie jest konieczne również w innych przypadkach. Mowa tu o: 

 • drzewach lub krzewach owocowych, z wyjątkiem tych, które rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków albo na terenach zielonych, takich jak parki, bulwary, zieleńce, ogrody botaniczne, zoologiczne i jordanowskie czy cmentarze;
 • krzewach rosnących na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, z wyjątkiem tych, które znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzewach lub krzewach, które wycina się w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego i odpowiedniego zagospodarowania działki lub terenu;
 • drzewach lub krzewach należących do gatunków obcych – ich pełny wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych;
 • drzewach lub krzewach rosnących na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzewach lub krzewach z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody, który nie jest objęty ochroną krajobrazową;
 • drzewach lub krzewach należących do IGO i stwarzających zagrożenie dla Unii lub Polski;
 • drzewach lub krzewach, które zostały złamane lub przewrócone;
 • drzewach lub krzewach, które są usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego czy też planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Warto również dodać, że zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli pozwolenie na wycinkę uzyskałeś wcześniej od Urzędu Lotnictwa Cywilnego (np. gdy drzewo stanowi przeszkodę lotniczą) albo Urzędu Transportu Kolejowego (np. gdy drzewo utrudnia eksploatację urządzeń kolejowych). Pozwolenia nie wymaga również usunięcie drzewa w celu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (np. rurociągów czy stawów rybnych) oraz z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym (w przypadku nakazu starostwa lub urzędu miasta).

Uwaga! Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody możliwe jest przesadzenie drzewa lub krzewu bez zezwolenia w obrębie danej nieruchomości, ale w przypadku jego zniszczenia trzeba liczyć się z karą pieniężną.

Kiedy zezwolenie na wycinkę drzew jest konieczne?

W przypadku wyjątków od powyższych reguł, będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa. Mowa tu o zwłaszcza o drzewach w pasie drogowym drogi publicznej albo w przypadku usytuowania drzewa lub krzewu na obszarze parku narodowego, rezerwatu przyrodniczego albo na terenie objętym ochroną krajobrazową. Warto pamiętać, by w przypadku konieczności uzyskania zezwolenia, potrzebny będzie obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (jeżeli drzewo nie ma pnia, zmierz obwód bezpośrednio poniżej korony drzewa).

Uwaga! Powyższe zezwolenia dotyczą osób fizycznych i celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub rolniczą i chcesz dokonać wycinki, by zbudować magazyn, biuro czy inny obiekt, będziesz potrzebował stosownego zezwolenia.

Z kolei zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa będzie konieczne, jeżeli obwód pnia przekroczy wymienione wyżej wartości. 

Jak uzyskać zgodę na wycinkę drzew?

Aby uzyskać zgodę na wycinkę drzew, musisz złożyć wniosku o pozwolenie. Dotyczy to przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia. Prawo do złożenia wniosku mają:

 • właściciele nieruchomości;
 • inni posiadacze nieruchomości, o ile posiadają zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa.

Zgoda nie jest potrzebna, jeżeli wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty nieruchomości albo posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów. Warto pamiętać, że spółdzielnie oraz wspólnoty powinny poinformować o tym fakcie wszystkich członków (wniosek może być złożony w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag).

Wzór wniosku znajdziesz w serwisie gov.pl – złóż go do urzędu miasta lub gminy, a gdy gminą jest miasto na prawach powiatu, do urzędu marszałkowskiego. Do wniosku dołącz do niego niezbędne dokumenty, w tym:

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (możesz być właścicielem, dzierżawcą lub najemcą);
 • zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu;
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń drzew lub krzewów – jeśli je planujesz (albo  projekt zagospodarowania działki lub terenu);
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (o ile jest to konieczne 0 wydaje je regionalny dyrektor ochrony środowiska);
 • zezwolenie na czynności podlegające zakazom.

Po złożeniu wniosku urzędnik skontaktuje się z Tobą i ustali termin, w którym przeprowadzone zostaną oględziny drzewa przeznaczonego do wycinki. Sprawdzi on nie tylko obwód pnia, ale również to, czy usuwane drzew i krzewy nie stanowią siedliska dla zwierząt, roślin lub grzybów chronionych. Czas oczekiwania na decyzję to od 30 dni do 60 dni. Urząd może wydać decyzję odmowną albo nakazać przesadzenie drzewa lub krzewu.

Po uzyskaniu zezwolenia niezbędne jest dokonanie opłaty za usunięcie drzewa. Jeżeli przekroczysz termin zapłaty (14 dni), odpowiednia kwota zostanie przymusowo ściągnięta w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wraz z odsetkami za zwłokę). Opłata za usunięcie drzewa ustalana jest przez urząd poprzez pomnożenie liczby centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawki opłaty (opcjonalnie dopłacisz 17 zł za pełnomocnictwo). Nie zapłacisz między innymi za drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu lub funkcjonowaniu urządzeń, np. do przesyłu energii elektrycznej) czy obumarłych.

Uwaga! Istnieje możliwość złożenia wniosku online – wystarczy posiadać podpis elektroniczny.

Jaka jest kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Jeżeli usuniesz drzewa lub krzewy z terenu objętego ochroną albo nie uzyskasz stosownego pozwolenia, grozi Ci administracyjna kara pieniężna. Wynosi ona dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa.

Po więcej informacji dotyczących wycinki drzew, robót ziemnych lub innych naszych usług zapraszamy na naszego bloga gdzie w sposób szczegółowy i prosty przedstawiamy poszczególne aspekty związane z naszymi działaniami. 


A jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z usunięciem drzewa albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie? Zapraszamy do kontaktu! Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci pozbyć się drzewa lub krzewu, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 9 kwietnia, 2024