Wycinka drzew bez pozwolenia 2023/2024 – jakie drzewa można wycinać bez zezwolenia?

Written by

wycinka drzew bez zezwolenia

2023 rok przyniósł kilka zmian dla właścicieli posesji, na których rosną drzewa i krzewy. Mowa tu przede wszystkim o łatwiejszych procedurach administracyjnych związanych ze zgłoszeniem wycinki czy krótszym czasem wydania zezwolenia na usunięcie drzewa. Wiele innych kwestii pozostało niezmienionych – mowa tu między innymi o braku konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie niektórych drzew lub krzewów z obszaru Twojej posesji. O jakich gatunkach mowa i jak pod tym kątem wyglądała wycinka drzew w 2023 roku, a jak będzie wyglądać w 2024? Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje!

Czy wszystkie drzewa można wycinać bez pozwolenia?

Nie. Usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia na wycinkę nie jest możliwe w każdym przypadku. Zgoda urzędu będzie niezbędna w sytuacji, gdy obwód pnia drzewa przekracza określoną w ustawie wartość (powiemy o tym więcej w dalszej części niniejszego artykułu) albo gdy:

 • drzewa lub krzewy rosną na obszarach chronionych;
 • drzewa lub krzewy z naszej posesji stanowią siedlisko zwierząt, roślin albo grzybów chronionych (w takiej sytuacji niezbędne okaże się pozwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska);
 • drzewo jest pomnikiem przyrody (w takiej sytuacji można ściąć je po podjęciu przez radę gminy uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody).

Istnieją jeszcze inne sytuacje, w których wycinka drzew na własnej działce wymaga napisania wniosku o wydanie zezwolenia. Jednak w większości przypadków jest to możliwe po zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzewa do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Dlaczego na wycinkę drzew potrzebne jest zezwolenie?

Ma to służyć przede wszystkim ochronie przyrody i zapobiegać masowej wycince drzew. Jeszcze do niedawna możliwe było wycięcie niemal każdego drzewa, bez względu na jego gatunek czy obwód pnia. W efekcie dochodziło do ich usuwania na masową skalę, w wyniku czego ucierpiały również rośliny najbardziej wiekowe. 

Dzisiaj przepisy są dużo bardziej rygorystyczne i mają na celu ochronę środowiska przyrodniczego w naszym kraju. Warto więc poznać je bliżej, by mieć pewność, jakie gatunki drzew można usuwać i by nie narazić się na kary pieniężne za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia (wynosi ona dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa zgodnie z prawem, czyli z pozwoleniem na wycinkę drzew).

Czy wycinkę drzew owocowych trzeba zgłaszać?

Zacznijmy od kwestii, która najbardziej interesuje właścicieli prywatnych posesji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzewa lub krzewy owocowe, a więc te, które dają owoce jadalne dla człowieka, można usunąć bez zezwolenia. Wyjątek stanowią jedynie rośliny rosnące na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, w tym ogrodów botanicznych, zoologicznych czy jordanowskich, parkach, bulwarach lub promenadach. 

Jakie drzewa owocowe można wyciąć bez zezwolenia?

Nie będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie, śliwy oraz inne, które dają owoce jadalne. Dotyczy to także krzewów owocowych, na których rosną np. maliny, porzeczki, agrest, borówka amerykańska czy jeżyny.

Jakie drzewa można wycinać bez zezwolenia 2023 i 2024?

Drzewa i krzewy owocowe to niejedyne rośliny, jakie można bez zezwolenia usunąć na własnej działce zarówno w 2023 roku jak i nadchodzącym 2024 roku. Wniosek o wycinkę nie będzie potrzebny również w przypadku:

 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, z wyjątkiem tych, które znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków albo na terenach zielonych;
 • drzew lub krzewów usuwanych po to, by przywrócić grunty nieużytkowe do użytkowania rolniczego (zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy) – warunek to odpowiednia liczba centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
 • drzew lub krzewów, które należą do gatunków obcych, takich jak bożodrzew gruczołowaty (ich wykaz znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych);
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach (w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach);
 • drzew lub krzewów z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew lub krzewów, które zostały złamane lub przewrócone;
 • drzew lub krzewów związanych z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań, jakie wynikają z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony dla obszarów Natura 2000 albo planu ochrony parków krajobrazowych.

Kiedy nie trzeba zgłaszać wycinki drzew?

Bez zgłoszenia można wycinać drzewa, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – dotyczy to topoli, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, a także wierzby;
 • 65 cm – dotyczy do kasztanowca zwyczajnego, platana klonolistnego, a także robinii akacjowej;
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Warto zaznaczyć, że nowe przepisy 2023 miały zwiększyć obwód drzew możliwych do usunięcia bez zgłoszenia o 20 cm (do 100 cm, 85 cm oraz 70 cm). Ostatecznie jednak zrezygnowano z tych zapisków (sejmowa komisja ds. deregulacji przyjęła tylko 8 spośród 27 poprawek).

Pamiętaj! Jeżeli drzewo nie ma pnia, zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa!

Ile można przyciąć drzewo bez zezwolenia?

Cięcia pielęgnacyjne drzew na własnej działce nie wymagają zezwolenia, a nawet zgłaszania w urzędzie. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne ograniczenie, które wynika z art. 87a Ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest usunięcie maksymalnie 30 procent korony. Przekraczając tę wartość dochodzi do uszkodzenia, a nawet zniszczenia drzewa.

Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, w których usuwasz gałęzie obumarłe lub nadłamane, chcesz utrzymać uformowany wcześniej kształt korony drzewa albo wykonujesz zabieg mający na celu przywrócenie stabilności drzewa.

Kiedy można wyciąć drzewo na swojej posesji?

Drzewa lub krzewy należące do osób fizycznych, których obwód nie przekracza podanych wcześniej wartości (dla każdego z wymienionych gatunków roślin) nie wymagają specjalnego pozwolenia. Warto jednak zaznaczyć, że dotyczy to właścicieli nieruchomości albo wymaga ich zgody. Zwolnione od uzyskania zgody są wyłącznie:

 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • zarządcy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa;
 • użytkownicy wieczyści;
 • posiadacze nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Pamiętaj! Przesadzenie drzewa lub krzewu nie jest traktowane jak jego usunięcie. Dlatego w takim przypadku drzewa i krzewy możesz wycinać bez uzyskania pozwolenia.

Kiedy należy zgłosić zamiar wycinki drzewa?

W sytuacji, gdy obwód jest większy, niż wskazane wcześniej wartości, drzewa można wyciąć po zgłoszeniu i uzyskaniu tzw. milczącej zgody, czyli braku sprzeciwu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

W zgłoszeniu należy wpisać imię i nazwisko, a także numer ewidencyjny nieruchomości, a także załączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa (wszelkie braki w dokumentacji trzeba uzupełnić w ciągu 7 dni od wydania stosownego postanowienia przez urzędnika). W terminie 21 dni przedstawiciel urzędu pojawi się na posesji, by dokonać oględzin drzewa. Jeżeli w ciągu 14 dni od oględzin urząd nie wyda sprzeciwu, wybrane drzewa i krzewy możesz usunąć bez złożenia wniosku o wycinkę.

Wszelkiego rodzaju wnioski i zgłoszenia dotyczące wycięcia drzewa w 2023/2024 r można składać online – obowiązujący dla wszystkich wzór wniosków zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej BIP. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w dzienniku ustaw .

Uwaga! Jeżeli prowadzisz na swojej ziemi działalność gospodarczą i chcesz usunąć drzewa lub krzewy, przekraczające obwodem wymienione wyżej wartości, musisz złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę. Dotyczy to osób prawnych, planujących np. budowę biura czy magazynu, jak też prowadzących działalność rolniczą i chcących zbudować np. stodołę. 

Po więcej informacji dotyczących wycinki drzew, robót ziemnych lub innych naszych usług zapraszamy na naszego bloga gdzie w sposób szczegółowy i prosty przedstawiamy poszczególne aspekty związane z naszymi działaniami. 


A jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z usunięciem drzewa albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie?

Zapraszamy do kontaktu!

Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci pozbyć się drzewa lub krzewu, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 11 maja, 2024