Czy można wycinać drzewa w okresie lęgowym?

Written by

wycinka drzew okres lęgowy

Przepisy dotyczące ochrony środowiska w naszym kraju stawiają wiele ograniczeń w kwestii usuwania drzew i krzewów  na własnej działce – zwłaszcza w stosunku do gatunków chronionych. Wycinać drzewa na własnej posesji można, jednak w wielu przypadkach niezbędne będzie wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Dotyczy to np. sytuacji, w której chcesz usunąć drzewo lub krzew w okresie lęgowym ptaków. Sprawdź obowiązujące w tej kwestii przepisy, poznaj gatunki objęte ochroną i dowiedz się, jakie są zasady wycinki drzew zgodnie z prawem!

Kiedy zaczyna się okres lęgowy ptaków i jakie przepisy mówią o niszczeniu gniazd i siedlisk ptaków?

Od 1 marca do 15 października w Polsce trwa okres lęgowy ptaków. Dotyczy on większości gatunków ptaków, poza pewnymi wyjątkami:

 • dla bielików trwa od stycznia do lipca;
 • dla wróbli trwa od lutego/marca do sierpnia;
 • dla jerzyków trwa od maja do sierpnia.

Co okres ten oznacza dla osób chcących przeprowadzić wycinkę drzew lub krzewów? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), w terminie od 1 marca do 15 października zabronione jest:

 • niszczenie siedlisk lub ostoi, które są ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;
 • niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd oraz innych schronień;
 • umyślne płoszenie lub niepokojenie (w przypadku większości ssaków, rzadkich gatunków ptaków i innych wybranych gatunków);
 • umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących (w przypadku większości ptaków).

Warto dodać, że powyższe zakazy obowiązują przez cały rok w przypadku gniazd i siedlisk ptaków chronionych. Ich wykaz znaleźć można w rozporządzeniach ministra środowiska z dnia:

 • 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
 • 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów,
 • 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Zanim więc rozpoczniesz prace związane z wycinką drzew, powinieneś sprawdzić, czy w ich koronach nie bytują lub nie żerują ptaki znajdujące się w okresie lęgowym lub chronione. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z botanikiem albo zoologiem, który sprawdzi stan faktyczny i powie Ci, czy wybrane drzewa można wycinać bez ryzyka narażenia się na konsekwencje karne.

Wycinka drzew na własnej działce a zakaz niszczenia gniazd i siedlisk. Czy potrzebne będzie zezwolenie w 2023?

Z uwagi na okres lęgowy ptaków, zabronione jest wykonanie prac związanych z wycinką, jeżeli korona drzewa stanowi ostoję lub miejsce gniazdowania ptaków. Istnieją jednak pewne odstępstwa od zakazu wycinki drzew. Mowa tu o sytuacji, w której:

 • usunięcie drzewa lub krzewu nie spowoduje naruszenia zakazów wobec gatunków chronionych – wtedy mogą one być usunięte także w okresie lęgowym większości gatunków ptaków, tj. od 1 marca do 15 października;
 • wycinka jest przeprowadzana ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych – dotyczy to usuwania gniazd z budynków lub terenów zieleni w okresie od 16 października do końca lutego.

W pozostałych przypadkach należy zrezygnować z prac związanych z usuwaniem drzew i odczekać do okresu jesienno-zimowego albo uzyskać stosowne pozwolenie od organu właściwego do wydania zezwolenia. W tym drugim przypadku niezbędne jest zwrócenie się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w zależności od reżimu ochronnego gatunku i rodzaju planowanych czynności). Podział kompetencji pomiędzy tymi instytucjami określa art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody. Kompetencje w obszarach parków narodowych należą do Ministra Środowiska.

Nielegalne wycinanie drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków na własnej posesji – konsekwencje karne

Jeżeli zdecydujesz się wyciąć drzewo w okresie lęgowym ptaków, które stanowi miejsce bytowania poszczególnych gatunków, albo poza tym okresem, jeżeli znajdują się tam gniazda ptasie gatunków objętych ochroną, jesteś narażony na poważne konsekwencje. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) i podlega karze aresztu albo grzywny. Co więcej, w sytuacji, gdy dokonasz wycinki na dużą skalę, poniesiesz konsekwencje karne – w takiej sytuacji zastosowanie mogą mieć przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (art. 181).

W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów z zakresu ochrony gatunkowej incydent taki należy zgłosić do organów ścigania (na policję), gdyż orzekanie w takich sprawach następuje z reguły na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, gdzie do prowadzenia czynności wyjaśniających uprawniona jest przede wszystkim policja.

Po więcej informacji dotyczących wycinki drzew, robót ziemnych lub innych naszych usług zapraszamy na naszego bloga gdzie w sposób szczegółowy i prosty przedstawiamy poszczególne aspekty związane z naszymi działaniami. 


A jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z usunięciem drzewa albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie? Zapraszamy do kontaktu! Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci pozbyć się drzewa lub krzewu, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 9 kwietnia, 2024