Czy można wyciąć drzewo z własnego lasu?

Written by

Czy można wyciąć drzewo z własnego lasu

Zasady wycinania drzew w lasach prywatnych są dokładnie określone w polskich przepisach. W praktyce, jako właściciel lub posiadacz lasu (albo jego części) nie zawsze możesz pozwolić sobie na wycinkę i pozyskiwanie drewna. Kluczową rolę w tej kwestii odgrywają uproszczony plan urządzenia lasu oraz decyzja starosty. Sprawdź, kiedy możliwe jest pozyskiwanie drewna z prywatnego lasu i w jakich sytuacjach może zostać nałożona grzywna za wycinanie drewna niezgodnie z przepisami!

Kto sprawuje nadzór nad lasem i w oparciu o jakie dokumenty wydawane są pozwolenia na wycinkę drzew?

Zanim dowiesz się, kiedy możliwe jest pozyskiwanie drewna ze swojego lasu, warto najpierw sprawdzić, kto w praktyce sprawuje nadzór nad lasami. W naszym kraju organem odpowiedzialnym jest starosta, jednak w wielu przypadkach zadanie powierzone zostaje nadleśnictwom. Jeżeli chcesz zyskać pewność, jak jest w przypadku Twojej działki leśnej, należy kontaktować się z właściwym starostwem. 

Warto również dowiedzieć się, na podstawie jakich dokumentów wydawane są decyzje o wycince drewna i legalności jego pozyskania. W Polsce gospodarowanie w lasach prywatnych odbywa się na podstawie wspomnianego wcześniej uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) bądź decyzji starosty, która jest wydawana w oparciu o inwentaryzację stanu lasu.

W praktyce więc, jeżeli chcesz pozyskać drewno z prywatnego lasu, musisz zgłosić taki zamiar do właściwego organu. Będzie to starosta, chyba że działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu. W dokumencie znajdziesz wszelkie informacje dotyczące pozyskiwania z tego lasu drewna, w tym:

  • rodzaj możliwych do zastosowania cięć;
  • maksymalną wielkość pozyskania drewna w ciągu 10-letniego okresu gospodarczego, która nie przekracza możliwości produkcyjnych lasu;
  • wyszczególnione części terenu, na których właściciel ma prawo pozyskiwać drewno.

Wycinka drewna z własnego lasu a uzyskanie świadectwa legalności i cechowanie drewna

Jeżeli chcesz mieć możliwość transportu i przerobu drewna, musi ono przejść przez proces cechowania, a więc potwierdzenia legalności pozyskania drewna. Właściciel ma obowiązek identyfikowania drewna poprzez przybicie do wyciętego pnia małej tabliczki z informacją o sztuce i numerze stosu. Jest to warunek konieczny, którego spełnienie pozwoli Ci zyskać świadectwo legalności pozyskania drewna, a co za tym idzie – umożliwi dalsze dysponowanie nim (np. zbycie lub sprzedaż drewna).

Cechowaniu podlega każde drewno pozyskane z lasu, w tym drobnica gałęziowa, a uzyskanie dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna sprawia, że nie będziesz potrzebował dodatkowych pozwoleń. Zgodnie z polskimi przepisami:

  • cechowania drewna w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa (lasach państwowych) dokonuje się po jego pozyskaniu, przed wywozem z lasu lub przerobem;
  • cechowania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje się w miejscu jego pozyskania.

Legalność pozyskania drewna potwierdza starosta, do którego musi zostać zgłoszona wycinka.

Kto podlega karze grzywny za wycięcie drzewa z prywatnego lasu?

Grzywnie podlega właściciel, który pozyskuje z lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia. W takiej sytuacji sąd może nałożyć grzywnę w wysokości od 20 do 5000 zł (zgodnie z art. 158 kodeksu wykroczeń). 

Co więcej, za pozyskiwanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach prywatnych policja może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 zł.

Pamiętaj! Z prywatnych lasów w Polsce drewna nie mogą pozyskiwać osoby trzecie. Jest to możliwe tylko po wcześniejszej zgodzie właściciela – w przeciwnym razie mówimy o kradzieży 

Nie wiesz, czy potrzebujesz zezwolenia na pozyskanie drewna jako właściciel lasu? Skorzystaj z pomocy leśnika!

Dysponowanie prywatnym lasem w Polsce podlega wielu ograniczeniom. Poza obowiązkowym cechowaniem, które jest czynnością niezbędną do uzyskania świadectwa legalności pozyskania drewna, wycinka nie może przekraczać możliwości produkcyjnych lasu. Co więcej, właściciel ma obowiązek posadzenia nowych drzew oraz dbałość o ochronę runa leśnego. W większości przypadków na terenie działki leśnej niemożliwe będzie również zbudowanie domu, w tym letniskowego (decyduje o tym miejscowy plan zagospodarowania). Warto przed jakimikolwiek działaniami zapoznać się z ustawą o lasach oraz pozyskiwać drewno (np. na opał) na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu.

Jeżeli masz wątpliwości, skorzystaj z pomocy leśniczego, który w sprawach formalnych tego typu bardzo często zastępuje starostę. Jest on zobowiązany do fachowego i nieodpłatnego przekazania Ci wszelkich informacji i porad, co może okazać się bardzo wartościowym wsparciem. Dzięki temu unikniesz nielegalnej wycinki i wyrębu w lesie prywatnym, a co za tym idzie nie zostaną nałożone na Ciebie bardzo wysokie kary

Po więcej informacji dotyczących wycinki drzew, robót ziemnych lub innych naszych usług zapraszamy na naszego bloga gdzie w sposób szczegółowy i prosty przedstawiamy poszczególne aspekty związane z naszymi działaniami. 


A jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z usunięciem drzewa albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie? Zapraszamy do kontaktu! Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci pozbyć się drzewa lub krzewu, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 9 kwietnia, 2024