Pozwolenie na budowę domu- Jak uzyskać i ile kosztuje?

Written by

roboty ziemne

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Już przy realizacji prac ziemnych na własnej posesji, natrafiamy na kwestię, która często jest traktowana jako kłopot. Uzyskanie niezbędnego pozwolenia na budowę oraz zgody na roboty ziemne staje się problemem, gdyż wymagane zezwolenia mogą być zróżnicowane ze względu na rozmiar prac, lokalizację oraz charakter terenu. Przepisy regulujące działania związane z budową i pielęgnacją terenów nie tylko wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa, lecz również są istotne dla ochrony środowiska i zachowania integralności obszarów podlegających ochronie.

Pozwolenie na budowę domu, a pozwolenie na roboty ziemne:

Pozwolenie na budowę dotyczy bezpośrednio prac ziemnych, ponieważ każde działanie, czyli również badanie geotechniczne zalicza się do prac budowlanych, które rozpoczęte bez stosownego pozwolenia mogą zostać uznane za samowolę budowlaną.

Pozwolenie na budowę, a zgłoszenie budowy:

Zgłoszenie budowy

Możesz skorzystać ze skróconego trybu zgłoszenia budowy tylko w przypadku domów jednorodzinnych, które zgodnie z oceną projektanta nie wpływają na sąsiednie działki. Jeśli oddziaływanie domu wykracza poza własną działkę, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Skrócone procedury nie są dostępne dla terenów objętych ochroną przyrody ani w przypadkach, gdy konieczne jest doprowadzenie instalacji gazowej.

Aby złożyć zgłoszenie budowy potrzebny będzie:

 • Projekt budowlany w 4 egzemplarzach
 • Wniosek zgłoszenia budowy
 • Zaświadczenie, że projektant posiada wszystkie wymagane kwalifikacje
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy

Ile się czeka na zgłoszenie budowy?

Urząd ma 30 dni na odpowiedź na zgłoszenie budowy. Brak reakcji w tym czasie oznacza tzw. milczącą zgodę, co pozwala rozpocząć prace. W przypadku wątpliwości, urząd może wnosić sprzeciw lub zażądać uzupełnienia dokumentacji. Zgłoszenie jest ważne przez 3 lata; nie rozpoczęcie lub przerwanie budowy w tym okresie wymaga nowej zgody.

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę jest wymagane w wielu sytuacjach związanych z rozpoczęciem robót budowlanych. Kluczowymi czynnikami decydującymi o konieczności uzyskania pozwolenia są charakterystyka obiektu, jego wielkość oraz wpływ na otoczenie. Zgodnie z przepisami, pozwolenie na budowę jest niezbędne przy większości obiektów mieszkalnych, użytkowych, przemysłowych i innych, które mają trwały charakter.

Pozwolenie na budowę jest obowiązkowe dla:

 • Nowych budynków – zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.
 • Rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy istniejących budynków.
 • Obiektów, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub zmieniają układ komunikacyjny danego obszaru.
 • Budynków, które mogą wpływać na istniejące budowle poprzez zmianę warunków technicznych lub użytkowych.

Pozwolenie na budowę jest wymagane, gdy projekt przewiduje wpływ obiektu poza granice działki, szczególnie w przypadku lokalizacji blisko granic, co może wpłynąć na sąsiednie nieruchomości. Konieczność uzyskania pozwolenia dotyczy także obiektów planowanych na terenach chronionych prawem, z specjalnym przeznaczeniem czy na terenach z ograniczeniami w planach zagospodarowania przestrzennego.

Jakie dokumenty wymagane są przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę?

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Zaktualizowany projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa,
 • Decyzję o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana),
 • Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Kserokopie dowodów osobistych osób podpisujących wniosek,
 • W przypadku, gdy inwestor nie jest osobą fizyczną – aktualny wyciąg z właściwego rejestru.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę domu?

Koszty związane z uzyskaniem pozwolenia mogą obejmować opłaty za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania (47 zł), mapy geodezyjne (600-700 zł) oraz opłaty za sam projekt domu, które mogą wynosić od około 3000 zł do ponad 10 000 zł, zależnie od rodzaju projektu​.

Koszt pozwolenia na budowę budynku gospodarczego to 1zł za m2 budowy, ale nie więcej, niż 539 złotych.

W przypadku domu jednorodzinnego koszt wydania pozwolenia na budowę domu (zaświadczenia) to 17 złotych.

Kto wydaje pozwolenie na budowę domu?

Decyzje administracyjną, czyli tzw. pozwolenie na budowę wydaje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, wojewoda, Starosta powiatu lub Prezydent miasta funkcjonującego na prawach powiatu.

Ile się czeka oraz jak długo jest ważne pozwolenie na budowę?

Jeśli chodzi o czas oczekiwania na pozwolenie, urzędy mają na to 65 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku. Ważne jest, że pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata od daty jego otrzymania, a prace budowlane muszą rozpocząć się w tym okresie, w przeciwnym razie pozwolenie traci ważność

Potrzeba uzyskania zezwolenia na roboty ziemne zależy od kilku czynników:

1. Skala i rodzaj prac gruntowych:

 • Drobne prace, takie jak wykopy pod krzewy lub sadzenie kwiatów, zazwyczaj nie wymagają zezwolenia.
 • Większe roboty, takie jak budowa fundamentów, wykopy pod instalacje, czy budowa dróg, wymagają zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.
 • W przypadku prostych robót ziemnych, np. budowy przydomowego tarasu lub garażu, można złożyć zgłoszenie budowy w urzędzie miasta lub gminy.

Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

roboty ziemne na działce

Dla większości robót ziemnych związanych z budową obiektów budowlanych, np. fundamentów, instalacji, dróg, wymagane jest pozwolenie na budowę.

 • Wniosek o pozwolenie na budowę składa się do starostwa powiatowego.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in. projekt budowlany, opinię geotechniczną, decyzję o warunkach zabudowy (jeśli nie ma MPZP) i inne dokumenty. Istnieją również specjalne rodzaje robót ziemnych, np. odwodnienia, które mogą wymagać dodatkowych zezwoleń w przypadku odwodnień będą to zezwolenia wodnoprawne.

2. Pozwolenie na roboty ziemne, a ich lokalizacja:

Roboty prowadzone na terenach chronionych, takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, mogą wymagać dodatkowych zezwoleń, oprócz standardowych zgłoszeń lub pozwoleń na budowę.

Dodatkowe zezwolenia mogą obejmować:

 • Zgoda konserwatora zabytków: jeśli teren objęty jest ochroną konserwatorską.
 • Pozwolenie wodnoprawne: jeśli roboty prowadzone są w obrębie wód powierzchniowych lub podziemnych.
 • Zgoda zarządcy parku narodowego lub innego organu ochrony środowiska: w zależności od specyfiki robót i lokalizacji.
 • Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ): dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Roboty prowadzone w strefach szczególnego zagrożenia, takich jak w pobliżu linii energetycznych, gazociągów, kolei, mostów, wymagają dodatkowych zezwoleń i uzgodnień.

Zezwolenia te mogą obejmować:

 • Zgoda zarządcy infrastruktury: np. zarządcy linii energetycznej, gazociągu, kolei, mostu.
 • Pozwolenie wodnoprawne: jeśli roboty prowadzone są w obrębie wód powierzchniowych lub podziemnych.
 • Opinia geotechniczna: w przypadku robót mogących stwarzać zagrożenie dla stateczności gruntu.
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa konstrukcji: dla robót mogących mieć wpływ na konstrukcję obiektu.

3. Właściwość prawna terenu:

Właściwości prawne terenu określają jego status prawny i sposób, w jaki można go wykorzystywać. Do najważniejszych właściwości prawnych terenu należą:

1. Własność: określa kto jest właścicielem terenu (osoba fizyczna, osoba prawna lub Skarb Państwa.

2. Użytkowanie wieczyste: będące prawem rzeczowym, które daje użytkownikowi wieczyste prawo do korzystania z terenu.

3. Ograniczenia w użytkowaniu: ustanawiające na rzecz różnych podmiotów (osób trzecich, gminy, Skarbu Państwa lub ustanawiające ograniczenia dotyczące np. zabudowy terenu, jej wysokości lub sposobu zagospodarowania.

4. Służebności: ograniczone prawo rzeczowe obciążające nieruchomość służebną na rzecz innej nieruchomości (władnącej). Np. prawie przechodu lub przejazdu.

5. Księga wieczysta: będąca jawny rejestrem ujawniającym prawa rzeczowe do nieruchomości, informacji o właścicielu, użytkowniku wieczystym, służebnościach innych obciążeniach.

6. Plan zagospodarowania przestrzennego: akt prawa miejscowego, który określa sposób zagospodarowania i zabudowy terenu.

7. Decyzja o warunkach zabudowy: decyzja administracyjna, która określa warunki zabudowy dla terenu, jej przeznaczenie, rozmiary oraz wskaźnik intensywności.

8. Warunki techniczne przyłączenia do sieci uzbrojenia terenu: warunki jakie należy spełnić aby przyłączyć daną nieruchomość do sieci uzbrojenia terenu, np. sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej.

Znajomość właściwości prawnych terenu jest niezbędna przed podjęciem jakichkolwiek działań inwestycyjnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na  ten temat należy:

 • Sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości
 • Zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy
 • Skontaktować się z właściwym urzędem miasta lub gminy

4. Jak wygląda proces ubiegania się o pozwolenie na roboty ziemne w 2024 roku?

pozwolenie na roboty ziemne
 1. Złożenie wniosku: wniosek o odpowiednie zezwolenie składa się do właściwego organu, np. konserwatora zabytków, RDOŚ, zarządu parku narodowego. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
 2. Dołączenie dokumentów: do wniosku należy dołączyć m.in. projekt robót, opinię geotechniczną, mapę terenu, decyzję o warunkach zabudowy (jeśli nie ma MPZP).
 3. Uzyskanie opinii: organ opiniujący może wydać pozytywną lub negatywną opinię na temat robót.
 4. Wydanie zezwolenia: organ administracji publicznej wydaje ostateczną decyzję o zezwoleniu na roboty.

Kategorie zezwoleń:

Zgłoszenie budowy:

Wymagane jest dla prostych robót ziemnych, takich jak:

 • Budowa przydomowego tarasu lub garażu
 • Wykopy pod krzewy
 • Montaż altanki
 • Ogrodzenie działki
Pozwolenie na budowę:

Wymagane jest dla większości robót ziemnych związanych z budową obiektów budowlanych, m.in.:

Dodatkowe zezwolenia:

W zależności od specyfiki robót ziemnych mogą być wymagane m.in.:

 • Zgoda konserwatora zabytków: dla robót prowadzonych na terenie objętym ochroną konserwatorską.
 • Pozwolenie wodnoprawne: dla robót prowadzonych w obrębie wód powierzchniowych lub podziemnych.
 • Zgoda zarządcy drogi: dla robót prowadzonych w pasie drogowym.
 • Uzgodnienia z zarządcami infrastruktury: dla robót prowadzonych w pobliżu linii energetycznych, gazociągów, kolei, mostów.

Organy wydające zezwolenia dotyczące robót ziemnych:

1. Właściwy urząd miasta lub gminy:

 • Pierwszym krokiem jest kontakt z właściwym urzędem miasta lub gminy. Urzędnicy poinstruują Cię, jakie zezwolenia są wymagane w Twoim przypadku.
 • Możesz również sprawdzić stronę internetową urzędu miasta lub gminy, gdzie często znajdują się informacje na temat procedur i wymaganych dokumentów.

2. Starostwo powiatowe:

 • W przypadku większych robót ziemnych, np. budowy fundamentów, wykopów pod instalacje, budowy dróg, wniosek o pozwolenie na budowę składa się do starostwa powiatowego.
 • Starostwo powiatowe również może udzielić informacji na temat wymaganych zezwoleń.
 • Serwis Rzeczpospolitej udostępnia Mapę zagrożeń, która pozwala sprawdzić, jakie uwarunkowania i ograniczenia dotyczą danego terenu.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia informacje na temat procedur budowlanych i bezpieczeństwa robót.

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w związku z robotami ziemnymi albo chciałbyś skorzystać z usług specjalistów w tej dziedzinie? Zapraszamy do kontaktu! Działamy w pełni legalnie, w oparciu o przepisy prawa polskiego i UE, a wszelkie nasze działania są bezpieczne i w stu procentach profesjonalne. Pomożemy Ci w kwestii przeprowadzenia robót ziemnych, nie łamiąc obowiązujących w naszym kraju reguł i nie narażając Cię na ewentualne kary pieniężne!

Last modified: 4 maja, 2024